Synonyms for Predetermination:

n.

destiny (noun)
predestination, foreordination.
predestination (noun)
predestination.
predetermination (noun)
predestination, foreordination, foregone conclusion, premeditation, plan, preordination.

Other synonyms:

Other relevant words:
foreordination, preordination, predestination, foregone conclusion.