Synonyms for Homogenization:

n.

homogenization (noun)
homogenisation.