Synonyms for Homogenization:

n.

homogenization (noun)
homogenisation.

Other synonyms:

n. t.
homogenisation.