Synonyms for Scammonyroot:

n.

scammonyroot (noun)
Ipomoea Panurata, manroot, wild potato vine, wild sweet potato vine, Ipomoea Fastigiata, man-of-the-earth.

Other synonyms:

Ipomoea panurata
Ipomoea Panurata.