Synonyms for Wild sweet potato vine:

n.

wild sweet potato vine (noun)
Ipomoea Panurata, manroot, wild potato vine, man-of-the-earth, scammonyroot, Ipomoea Fastigiata.

Other synonyms:

Ipomoea panurata
Ipomoea Panurata.