Synonyms for Ipomoea panurata:

n.

Ipomoea panurata (noun)
man-of-the-earth, manroot, Ipomoea Fastigiata, wild sweet potato vine, scammonyroot, wild potato vine.