Synonyms for Wild potato vine:

n.

wild potato vine (noun)
scammonyroot, wild sweet potato vine, Ipomoea Panurata, Ipomoea Fastigiata, manroot, man-of-the-earth.

Other synonyms:

Ipomoea panurata
Ipomoea Panurata.