Synonyms for Atopognosia:

n.

atopognosia (noun)
atopognosis.
state (noun)
atopognosis.