Synonyms for Atopognosis:

n.

atopognosis (noun)
atopognosia.