Synonyms for Atoxic:

adj.

all (adjective)
nontoxic.

n.

atoxic (noun)
harmless, antitoxic, nonpoisonous, nontoxic, nonvenomous.

Other synonyms:

n.
nontoxic.