Synonyms for Paralepsis:

n.

paralepsis (noun)
paraleipsis, preterition, paralipsis.