Synonyms for Preterition:

n.

preterition (noun)
paralepsis, paralipsis, paraleipsis.