Synonyms for Paralipsis:

n.

paralipsis (noun)
paraleipsis, preterition, paralepsis.