Synonyms for Creeping thyme:

n.

creeping thyme (noun)
Thymus Serpyllum, wild thyme.
plant (noun)
Thymus Serpyllum, wild thyme.

Other synonyms:

Thymus serpyllum
Thymus Serpyllum.