Synonyms for Anencephalia:

n.

anencephalia (noun)
anencephaly.
state (noun)
anencephaly.