Synonyms for Aldrovanda:

n.

aldrovanda (noun)
Genus Aldrovanda.
plant (noun)
Genus Aldrovanda.

Other synonyms:

genus Aldrovanda
Genus Aldrovanda.