Synonyms for Marabou stork:

n.

marabou stork (noun)
marabou, Leptoptilus Crumeniferus, marabout.