Synonyms for Zoysia matrella:

n.

Zoysia matrella (noun)
manila grass, Japanese Carpet Grass.

Other synonyms:

Manila grass
manila grass.
japanese carpet grass
Japanese Carpet Grass.