Synonyms for Yellow spot fungus:

n.

plant (noun)
Cercospora Kopkei.
yellow spot fungus (noun)
Cercospora Kopkei.