Synonyms for Xanthosoma:

n.

Xanthosoma (noun)
Genus Xanthosoma.
plant (noun)
Genus Xanthosoma.