Synonyms for Wood poppy:

n.

wood poppy (noun)
celandine poppy, Stylophorum Diphyllum.

Other synonyms:

Stylophorum diphyllum
Stylophorum Diphyllum.