Synonyms for Wineberry:

n.

plant (noun)
Rubus Phoenicolasius.
wineberry (noun)
Aristotelia Serrata, Rubus Phoenicolasius, Aristotelia Racemosa, makomako, New Zealand Wine berry.

Other synonyms:

Aristotelia serrata
Aristotelia Serrata.
New Zealand wine berry
New Zealand Wine berry.