Synonyms for Wild vanilla:

n.

plant (noun)
Trilisa Odoratissima.
wild vanilla (noun)
Trilisa Odoratissima.