Synonyms for Wild sarsparilla:

n.

wild sarsparilla (noun)
false sarsaparilla, wild sarsaparilla, Aralia Nudicaulis.