Synonyms for Tara vine:

n.

tara vine (noun)
Actinidia Arguta, Bower Actinidia.

Other synonyms:

bower actinidia
Bower Actinidia.