Synonyms for St. eustatius:

n.

St. Eustatius (noun)
Saint Eustatius.