Synonyms for St. elias mountains:

n.

st. elias mountains (noun)
St. Elias Range.