Synonyms for Spondias:

n.

Spondias (noun)
Genus Spondias.
plant (noun)
Genus Spondias.