Synonyms for Rubus saxatilis:

n.

Rubus Saxatilis (noun)
stone bramble.