Synonyms for Pithecia:

n.

Pithecia (noun)
Genus Pithecia.
animal (noun)
Genus Pithecia.