Synonyms for Periplaneta:

n.

Periplaneta (noun)
Genus Periplaneta.
animal (noun)
Genus Periplaneta.