Synonyms for Onchorynchus nerka:

n.

Onchorynchus nerka (noun)
blueback salmon, sockeye, red salmon, sockeye salmon.