Synonyms for Lysichiton:

n.

Lysichiton (noun)
Genus Lysichiton, lysichitum, Genus Lysichitum.
plant (noun)
Genus Lysichiton, lysichitum, Genus Lysichitum.

Other synonyms:

Lysichitum
lysichitum.
genus Lysichitum
Genus Lysichitum.