Synonyms for Lysenko:

n.

lysenko (noun)
Trofim Denisovich Lysenko.
person (noun)
Trofim Denisovich Lysenko.