Synonyms for Licorice fern:

n.

licorice fern (noun)
Polypodium Glycyrrhiza.
plant (noun)
Polypodium Glycyrrhiza.

Other synonyms:

Polypodium glycyrrhiza
Polypodium Glycyrrhiza.