Synonyms for Ipomoea batatas:

n.

Ipomoea Batatas (noun)
sweet potato, sweet potato vine.