Synonyms for Huang he:

n.

Huang He (noun)
Hwang Ho, yellow river.

Other synonyms:

Yellow River
yellow river.