Synonyms for Euphorbia dentata:

n.

Euphorbia Dentata (noun)
toothed spurge.