Synonyms for Eburophyton:

n.

eburophyton (noun)
Genus Eburophyton.
plant (noun)
Genus Eburophyton.

Other synonyms:

genus Eburophyton
Genus Eburophyton.