Synonyms for E.g.:

n.

B, CF, apt, av, ANON, CAPT, CCTV, abbreviation, acronym, bpi.