Synonyms for Cercospora kopkei:

n.

Cercospora Kopkei (noun)
yellow spot fungus.