Synonyms for Ceratonia siliqua:

n.

Ceratonia siliqua (noun)
carob bean tree, carob tree, carob, algarroba.