Synonyms for Bpi:

n.

apt, CF, abbreviation, acronym, CAPT, CCTV, ANON, B, av. bpi (noun)
bits per inch.

Other synonyms:

abbreviation, ANON, CCTV, CF, CAPT, apt, acronym, av. B. Other relevant words:
apt, CF, abbreviation, acronym, CAPT, CCTV, ANON, B, av.