Synonyms for Bongo drum:

n.

bongo drum (noun)
bongo.