Synonyms for Blackbody radiation:

n.

blackbody radiation (noun)
black-body radiation.