Synonyms for Arteria ileum:

n.

Arteria Ileum (noun)
intestinal artery, Ileal Artery.

Other synonyms:

ileal artery
Ileal Artery.