Synonyms for Arecaceae:

n.

arecaceae (noun)
Family Palmae, palmaceae, Family Arecaceae, Family Palmaceae, palm family, palmae.
plant (noun)
Family Palmae, palmaceae, Family Arecaceae, Family Palmaceae, palm family, palmae.

Other synonyms:

Palmaceae
palmaceae.
Palmae
palmae.
family Arecaceae
Family Arecaceae.
family Palmaceae
Family Palmaceae.
family Palmae
Family Palmae.