Synonyms for Anacanthini:

n.

anacanthini (noun)
Order Anacanthini.
animal (noun)
Order Anacanthini.

Other synonyms:

order Anacanthini
Order Anacanthini.