Synonyms for Yakety-yak:

n.

yakety-yak (noun)
cackle, chatter, yack, yak.

v.

patter (verb)
yak.

Other synonyms:

v.
yak.