Synonyms for Yafo:

n.

Yafo (noun)
jaffa, joppa.

Other synonyms:

Joppa
joppa.