Synonyms for Whacko:

n.

whacko (noun)
nutter, wacko.